Turkua ja Turun talousaluetta sekä koko Suomea ovat Euroopan ja maailman talouden dynaamiset muutokset koetelleet rajusti. Toiset toimialat ja yritykset (mm. ICT) ovat kokeneet muutokset negatiivisesti ja toiset (mm. life science) positiivisesti. Voimmeko me mitään näille maailman talouden myrskyille?

Me hoemme paljon että tulevaisuutta ei voi ennustaa. Tulevaisuuteen voi kuitenkin vaikuttaa.

Elinkeinoelämän, yritysten ja yhteiskunnallisilla päättäjillä sekä heidän toimilla ja erityisesti johtamisella on suuri merkitys näissä asioissa, joilla me vaikutetaan tai voidaan vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Nostan esiin johtamisen kaksi keskeisintä isoa pilaria eli ”Leadership”-johtamisen (teemme oikeita asioita; painotetaan ihmisten ja osaamisen johtamista) ja ”management”-johtamisen (teemme asiat oikein; painotetaan asia- ja prosessijohtamista). Kuten me tiedämme että Suomessa olemme hyviä tai erinomaisia ”management”-johtamisen osa-alueella mutta ”Leadership”-johtaminen ei ole vahvana painopisteenä.

Enemmän visionääristä ja vastuullista johtamista

Nyt pitää uskaltaa kyseenalaistaa ja muuttaa tarpeen mukaan nykyisiä malleja sekä tapoja tehdä asioita, jotka ovat olleet ja toimineet oikeina asioina aikaisemmin. Johtamisessa ei ole tarvinnut huolehtia muusta kuin siitä että teemme asiat oikein eli ”management”-johtamista painotetaan sekä nämä tavat ja menetelmät osaavat ihmiset valitaan keskeisille paikoille eikä muuta tarvita. Tämä ei ole enää tätä päivää.

Me tarvitaan enemmän osaamista ja johtajia keskeisille paikoille, jotka kykenevät ja uskaltavat kyseenalaistaa sekä arvioida sitä teemmekö nyt oikeita asioita (eli ”leadership”-johtamista) samoin kuin ymmärtävät vastuun esittää konkreettisia ja perusteltuja muutoksia ns. tehdäksemme oikeita asioita jatkossa. Tämä tarkoittaa näkemyksellistä tai visionääristä ja vastuullista johtamista muutakin kuin retorisesti ja markkinointiviestinnällisesti mitä me olemme toki jo nähneet ja kokeneet viime vuosina.

Visionäärisellä tai näkemyksellisellä johtamisella tarkoitetaan sitä että johto ja johtajat tai vastuunkantajat perehtyvät tilanteisiin ja asioihin perusteellisesti ylhäältä-alas sekä päinvastoin. He uskaltavat paremman tiedon ja tietämyksen sekä ymmärryksen kautta määrittää päämäärän tulevaan ja perustella tarkoituksen sekä vielä asettaa oikeanlaisia tavoitteita ja toimenpiteitä sekä resursoida asioita jo etukäteen.

Vastuullinen johtaminen linkittyy tähän siten että vastuunkantajat ymmärtävät ettei heillä ole vain valtaa asettaa ja puhua näistä hienoista päämääristä ja tavoitteista retorisesti sekä markkinointiviestinnällisesti vaan siihen kuuluu vielä suurempana vastuu huolehtia tuloksista ja asetettuun päämäärään sekä tavoitteisiin matkalla pääsemisestä ja tarpeen mukaan pitää päivittää tai muuttaa asioita matkalla.

Vastuulliseen johtamiseen kuuluu se että siinä asetetaan aina organisaation ja alaisten sekä yhteinen etu ennen omaa. Valta-vastuu suhteessa painaa vaakakupissa aina enemmän vastuu kuin valta. Valtaa käytetään vain organisaation ja alaisten edellytyksistä sekä tuloksista tai menestymisestä huolehtimiseen. Ihmiset ja osaaminen sekä ihmisten ja osaamisen kehittymisestä huolehtiminen on aivan keskeistä. Vastuullinen johtaja huolehtii aina menestymisen edellytyksistä ja varmistaa toteutumisen. Vastuullinen johtaja katsoo eteenpäin ja ympärille sekä toimii ennakoivasti ja proaktiivisesti eikä jätä vaikeitakaan asioita päättämättä ja tekemättä. Vastuullinen johtaja ei ota muille kuuluvaa kunniaa vaan päinvastoin sekä kantaa aina ja kaikissa tilanteissa täyden vastuun yksittäisistä tai kokonaisvaltaisista epäonnistumisista.

Turkuun ja Suomeen tarvitaan enemmän visionääristä sekä vastuullista johtamista mutta tämä ei tarkoita etteikö ”management”-johtamista tarvittaisi enää ollenkaan. Nämä pitää olla tasapainossa.

Tuottavuus ja talous nousuun – visionäärisellä ja vastuullisella johtamisella sekä osaamisella

Visionäärisen ja vastuullisen johtamisen kautta huolehditaan siitä että me arvioimme avoimesti ja analyyttisesti asioita sekä päivitämme tarpeen mukaan tehdäksemme oikeita asioita jatkuvana ilmiönä. Tässä huomioidaan ja reflektoidaan asioita suhteessa asetettuihin päämääriin ja tavoitteisiin. Tässä ei mennä ”management”-johtamisen uusien tuulien tai trendien perässä eikä konsulttien hyvän myynnin.

Osaajat, osaaminen ja sen kehittäminen ovat ihan keskeisessä osassa tässä. Meillä on aivan huikea määrä osaajia ja osaamista laajasti sekä osaamisen kehittämisen potentiaalia organisaatioissa vaikka muille jakaa, jotka pitäisi vapauttaa ja päästää irti tuosta ylhäältä-alas johdetusta tiukasta ”management”-johtamisen kahleista sekä illuusioista monissa organisaatioissa tietää mitä ovat ne oikeat asiat mitä pitää tehdä. Tämä mahdollistaa että osaavat ihmiset pääsevät tuomaan ja päivittämään sekä huolehtimaan dynaamisesti tuota oikeiden asioiden tekemistä eikä oltaisi niin kahleissa tämän ”tehdään asioita oikein”-tyylin kanssa.

Organisaatioissa pitää painottaa enemmän ja lisätä ”leadership”-johtamista (”tehdään oikeita asioita”), joista esimerkkinä on visionäärinen ja vastuullinen johtaminen sekä sitä kautta osaajien ja osaamisen laajempi hyödyntäminen mahdollistaisi tuottavuuden ja talouden nousua. Uudenlaisesta johtamisesta ja tekemisestä on yritysesimerkkinä mm. SuperCell sekä vastaava on mahdollista muissakin organisaatioissa.

Väitän että selkeä päämäärä ja tarkoitus, vastuullinen johtaminen, osaamisen parempi hyödyntäminen, asioiden rohkea kyseenalaistaminen ja päivittäminen, sekä oikeisiin asioihin tekemisen kohdentaminen ja kannustaminen johtaa tuottavuuden ja talouden kasvuun tulevaisuudessa.